مەنسىز بەخىتلىك بولغىن -Rinat - Hamit 维吾尔语 喜欢

lantu 2019-2-25 1344

作曲 : قەيسەرجان مەمەت
作词 : قەيسەرجان مەمەت
❁ Tekist Tehriri : TeelBa ❁
« مەنسىز بەخىتلىك بولغىن »
مەيلى باغرىم زەرداپ قان بولسۇن
ئازابىڭدىن مىڭ پىراق تولسۇن
مەيلى قىلدىم ئارمانغا تولسۇن
مەنسىز بەخىتلىك بولغىن سەن يايرىم
مەيلى قىلدىم ئارمانغا تولسۇن
مەن يوق بەخىتلىك بولغىن سەن يايرىم
مىنى دىمە ئۇنۇتقىن مەيلى
يۈرەكلىرىم بولسۇن خار - زارە
مىنى دىمە ئۇنۇتقىن مەيلى
يۈرەكلىرىم بولسۇن خار - زارە
يالغۇز قالاي دۇنيادا مەيلى
مەنسىز بەخىتلىك بولغىن سەن يايرىم
يالغۇز ئۈتەي دۇنيادا مەيلى
مەنسىز بەخىتلىك بولغىن سەن يايرىم
♩♩♩
ئەمدى ماڭا ئۈزەم ھەمرادۇر
ساداقەتلىك ئۆمرۈمگە ياردۇر
مۇھاببەتتە بەرگىنىڭ ئازمۇ
مەنسىز بەخىتلىك بولغىن سەن يايرىم
مۇھاببەتتە بەرگىنىڭ ئازمۇ
مەن يوق بەخىتلىك بولغىن سەن يايرىم
مەن يوق بەخىتلىك بولغىن سەن يايرىم

最新回复 (0)
  • 搜 乐 sooole.com
   2
   
     登录 注册
返回
温馨提示:推荐使用谷歌浏览器,体验更佳。